Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Ngày 13/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước ký Lệnh số 03/2014/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về phát triển BHYT toàn dân đã được định hướng của Nghị quyết Đại…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất