Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 	số 58/2014/QH13

Ngày 20/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách BHXH, chế độ thai sản 2016, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội… – Luật số 58/2014/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó có…

Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Ngày 13/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước ký Lệnh số 03/2014/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về phát triển BHYT toàn dân đã được định hướng của Nghị quyết Đại…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất