Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định về một số chế độ BHXH bắt buộc; tổ chức, thực hiện BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;… 1. Một số chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu Theo Nghị định 33,…

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 	số 58/2014/QH13

Ngày 20/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách BHXH, chế độ thai sản 2016, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội… – Luật số 58/2014/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó có…

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Bảo hiểm xã hội – Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11. Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y…

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Sau 3 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do thực tế nảy sinh, do một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Ngày 13/6/2014,…

Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13

Ngày 13/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước ký Lệnh số 03/2014/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về phát triển BHYT toàn dân đã được định hướng của Nghị quyết Đại…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất