1 số lưu ý khi giải quyết chế độ hưu trí

Hưởng lương hưu khi chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu

Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện theo qui định khi …

Một số lưu ý khi giải quyết chế độ lưu trí theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội như sau :
Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện theo qui định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH.
Theo quy định của BHXH Việt Nam: tháng liền kề sau tháng sinh nhật mới đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động xác định thời điểm nghỉ hưu theo nguyên tắc này.
Cơ quan BHXH sẽ không chịu trách nhiệm trả lương hưu những tháng cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ chậm.

Căn cứ nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định về thôi việc và thủ tủc nghỉ hưu đối với công chức:

Điều 9. Xác định thời điểm nghỉ hưu
1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 10. Thông báo nghỉ hưu
Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.

Điều 11. Quyết định nghỉ hưu
1. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.
4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

DO ĐÓ ĐỂ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM ĐỀ NGHỊ ĐƠN VỊ NỘP
HỒ SƠ HƯU TRƯỚC THỜI ĐIỂM VỀ HƯU LÀ 3 THÁNG.

Từ khóa:   luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất

Related posts

Leave a Comment